Το “ISTOS” αποτελεί το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτόμων Δράσεων του Νοτίου Αιγαίου το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Innovative Actions” της Ε.Ε.. Επίκεντρο του προγράμματος αποτελεί ο τομέας των υπηρεσιών και κυρίως του τουρισμού, ο οποίος κυριαρχεί στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιφέρειας, με όλες τις θετικές και αρνητικές συνέπειες που μπορεί αυτό να ενέχει για την ανάπτυξη της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Η στρατηγική του ISTOS διαρθρώνεται σε τρία (3) αλληλένδετα επίπεδα:
Καινοτομία
Στόχος της στρατηγικής του ISTOS είναι η αλλαγή του «επιχειρείν» στον τομέα των υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού, μέσω της εισαγωγής νέων στοιχείων ή νέων συνδυασμών παλαιών στοιχείων στην παραγωγή, την οργάνωση, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ.
Αειφορία
Επιδιώκεται η δημιουργία ενός επιχειρησιακού υποβάθρου για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και θα ενισχύει τη λειτουργική ικανότητα των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και επιχειρηματικών εταίρων.
Με άλλα λόγια στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της περιφέρειας για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τουριστικής ανάπτυξης και τον από κοινού σχεδιασμό ενός αειφορικού μέλλοντος.
Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αειφορική ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Βασική προϋπόθεση, είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και των κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών που να μπορούν να καθιστούν τη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας πιο αποτελεσματική για ολόκληρη την κοινωνία της περιφέρειας καθώς επίσης και για τους φορείς και παράγοντες έξω από την Περιφέρεια που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται με αυτή.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετέχει στα ακόλουθα υποέργα:
• Αναγνώριση και χαρτογράφηση των μετόχων (stakeholders) της περιφερειακής διακυβέρνησης
• Οδηγός βέλτιστων πρακτικών καινοτόμου διακυβέρνησης
• Βασικές παράμετροι της καινοτόμου διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο
• Οδηγός πολιτικής για την καινοτόμο διακυβέρνηση και την τοπική ατζέντα 21
• Σεμινάριο για στελέχη της δημόσιας διοίκησης με θέμα «Καινοτόμος διακυβέρνηση και τοπική ατζέντα 21»
• Περιφερειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό: προδιαγραφές του προτύπου και του μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής
• Προώθηση - παρουσιάσεις του περιφερειακού προτύπου για τον αειφόρο τουρισμό
• Πιστοποιήσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο
• Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού
• Reports - εκθέσεις που αφορούν τις πέντε κύριες προϊοντικές τουριστικές αγορές του νομού
• Μελέτη πρωτογενούς έρευνας της τουριστικής αγοράς
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο Marketing προς τουριστικές επιχειρήσεις
• Συμβουλευτική υποστήριξη προς επιχειρήσεις σε επίπεδο επαφών venture capital - third party financing
• Υλοποίηση workshops με την συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων και τοπικών φορέων στα πλαίσια καμπάνιας ενημέρωσης σχετικά με την καινοτομία και αειφορία του τουρισμού.


.
..
Θεματική Ενότητα: ΙΣΤΟΣ - Καινοτομία για τον Αειφόρο Τουρισμό και τις Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο