,
,,

Επιτυχημένος Σχεδιασμός και Εφαρμογή προγραμμάτων INTERREG – Η περίπτωση των απομακρυσμένων περιοχών
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Εσθονία, Ρουμανία
Διάρκεια προγράμματος: 01.06.05 – 31.05.08

Η ανεπαρκής πρόσβαση των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών σε πληροφόρηση και η έλλειψη τεχνογνωσίας των τοπικών φορέων και δικαιούχων στις ευρωπαϊκές απομακρυσμένες περιοχές σχετικά με την εξασφάλιση κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και τη διαχείριση διαπεριφερειακών, διεθνών και διασυνοριακών αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι βασικές αιτίες για το χαμηλό επίπεδο αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που σχεδιάζουν, συντονίζουν ή στα οποία συμμετέχουν.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών σε σωστή και έγκυρη πληροφόρηση με σκοπό να υποστηρίξει την εξοικείωσή τους με την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG και να βελτιώσει τη συνεργασία τους με άλλες περιοχές στα πλαίσια κοινού σχεδιασμού και συντονισμένης εφαρμογής επιτυχημένων προγραμμάτων σε όλους τους τομείς της Κ.Π. INTERREG. Επίσης, η αύξηση των ικανοτήτων συγκεκριμένων ομάδων τελικών δικαιούχων σε ευρωπαϊκές απομακρυσμένες περιοχές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και τη διαχείριση διαπεριφερειακών, διεθνών και διασυνοριακών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Κ.Π. INTERREG. Τέλος η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στις ευρωπαϊκές απομακρυσμένες περιοχές, με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και συνοχής του ευρωπαϊκού χώρου.

,
...
Θεματική Ενότητα: INTERACT FRONTIERS