Θεματική Ενότητα: Natura 2000 Νήσου Μήλου
.
Ταυτότητα του Φορέα Υλοποίησης

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) έχει ως μετόχους της τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού του Νομού Κυκλάδων, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού, την Ένωση Ξενοδόχων Τήνου και την Mom.  

Απασχολεί δεκατέσσερα (14) άτομα προσωπικό και στεγάζεται σε δύο κτίρια. Ο μηχανογραφικός και επικοινωνιακός εξοπλισμός της καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και αναβαθμίζεται διαρκώς. 

.
Στόχος του Έργου

Σκοπός του Έργου είναι η αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών των περιοχών Natura 2000 της Μήλου.

 Η δράση της επιστημονικής παρακολούθησης είναι απαραίτητη καθώς προσφέρει μια αντικειμενική περιγραφή της πραγματικότητας και των τάσεων αλλαγής των διαφόρων παραμέτρων, στοιχεία απαραίτητα για την λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών αποφάσεων, για έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων περαιτέρω συρρίκνωσης των πληθυσμών και οικοτόπων με την λήψη έκτακτων μέτρων. Επιπλέον είναι μία καίρια συνιστώσα των δράσεων προστασίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους.  

Η στρατηγική για τη προστασία της φύσης και για τη βιώσιμη ανάπτυξη εμπεριέχει σαν εργαλείο εφαρμογής της την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Άλλωστε είναι αποδεδειγμένο ότι οποιαδήποτε ενέργεια έρευνας ή/και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού και των ενδιαφερομένων ομάδων. Το έργο έχει στόχους αφενός την ανάδειξη των βιοτόπων των περιοχών Natura 2000 της Μήλου ως πόλου έλξης ειδικών μορφών τουρισμού και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα περιβάλλοντος και την ενημέρωσή τους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που τους παρέχει.

 Με στόχο τον περιορισμό της θνησιμότητας ειδών της πανίδας στο οδικό δίκτυο της Δ. Μήλου (που φαίνεται, από τα υπάρχοντα στοιχεία, να αποτελεί τον σημαντικότερο ανθρωπογενή παράγοντα μείωσης των πληθυσμών της οχιάς του κατεξοχήν προστατευταίου είδους της περιοχής) θα πραγματοποιηθούν σε πιλοτική εφαρμογή έργα κατασκευής φραγμών και περασμάτων.  

Ωφελούμενοι από τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης της περιοχής θα είναι όλοι οι κάτοικοι της Μήλου.

.
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του Έργου

Το Έργο αποτελείται από τρία Υποέργα:

Υποέργο 1o: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Παραμέτρων Φυσικού Περιβάλλοντος Στη Δυτική Μήλο
Υποέργο 2o: Ανάδειξη Βιοτόπων Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου / Δράσεις Ενημέρωσης & Προβολής
Υποέργο 3o: Σχεδιασμός Και Κατασκευή Ειδικών Περασμάτων Για Την Πανίδα Στη Δυτική Μήλο
Υποέργο 4o: Σχεδιασμός Και Κατασκευή Ειδικών Περασμάτων Για Την Πανίδα Στη Δυτική Μήλο – Β’ φάση