Σκοπός του Έργου είναι η αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών των περιοχών Natura 2000 της Μήλου.

Η δράση της επιστημονικής παρακολούθησης είναι απαραίτητη καθώς προσφέρει μια αντικειμενική περιγραφή της πραγματικότητας και των τάσεων αλλαγής των διαφόρων παραμέτρων, στοιχεία απαραίτητα για την λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών αποφάσεων, για έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων περαιτέρω συρρίκνωσης των πληθυσμών και οικοτόπων με την λήψη έκτακτων μέτρων. Επιπλέον είναι μία καίρια συνιστώσα των δράσεων προστασίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους.

Η στρατηγική για την προστασία της φύσης και για τη βιώσιμη ανάπτυξη εμπεριέχει σαν εργαλείο εφαρμογής της την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Άλλωστε είναι αποδεδειγμένο ότι οποιαδήποτε ενέργεια έρευνας ή/και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού και των ενδιαφερομένων ομάδων. Το έργο έχει στόχους αφενός την ανάδειξη των βιοτόπων των περιοχών Natura 2000 της Μήλου ως πόλου έλξης ειδικών μορφών τουρισμού και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα περιβάλλοντος και την ενημέρωσή τους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που τους παρέχει.

Με στόχο τον περιορισμό της θνησιμότητας ειδών της πανίδας στο οδικό δίκτυο της Δ. Μήλου (που φαίνεται, από τα υπάρχοντα στοιχεία, να αποτελεί τον σημαντικότερο ανθρωπογενή παράγοντα μείωσης των πληθυσμών της οχιάς, του κατεξοχήν προστατευταίου είδους της περιοχής) θα πραγματοποιηθούν σε πιλοτική εφαρμογή έργα κατασκευής φραγμών και περασμάτων.

Ωφελούμενοι από τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης της περιοχής θα είναι όλοι οι κάτοικοι της Μήλου.

To έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

 
 
Θεματική Ενότητα: Natura 2000 Νήσου Μήλου