1.Το πρόβλημα

Παρά τα καλά αποτελέσματα της δεκαετίας του '60 και με τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον ο ελληνικός ναυπηγικός τομέας δεν μπόρεσε να αποφύγει τη διεθνή κρίση μετά το 1980 με αποτέλεσμα η κατάσταση μέχρι τα τελευταία χρόνια να είναι μάλλον απογοητευτική. Αδυνατώντας να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο κλάδος παρέμεινε μακριά από τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς, στερώντας έτσι και από τους εργαζόμενους σε αυτόν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ανάπτυξη. Από την άλλη οι κενές θέσεις εργασίας καταλαμβάνονται από νεαρά άτομα τα οποία δε διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα και την ανάλογη πείρα, ενώ παλαιού τύπου ιδέες και πρακτικές σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας και του χρόνου οδηγούν σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία των επιχειρήσεων να επανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η έλλειψη μοντέρνων συστημάτων οργάνωσης της εργασίας και προσεγγίσεων για πιο αποτελεσματικό τρόπο κατανομής της εργασίας, καθώς και οι δυσκολίες να επιτευχθεί ένας κοινωνικός διάλογος στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, δυσχεραίνουν κατά πολύ την εισαγωγή των απαραίτητων αλλαγών, όπως και την αναβάθμιση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Εκτός αυτού, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις υπεργολαβικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο στη συνεργασία τους με τα ναυπηγεία. Η αδυναμία των προμηθευτών να αντεπεξέλθουν με φερεγγυότητα ως προς την ποιότητα και το χρόνο παράδοσης, αναγκάζουν τα ναυπηγεία να αναζητούν συνεργασία σε άλλους χώρους, στερώντας έτσι τις τοπικές αγορές από μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Τέλος, η έλλειψη ενός κατάλληλου επικοινωνιακού περιβάλλοντος μειώνει τη δυνατότητα για συμπληρωματική εργασία μεταξύ των δύο ναυπηγείων που συμμετέχουν στην ΑΣ.. Τα παραπάνω προβλήματα παρουσιάζονται σήμερα ιδιαίτερα επιδεινωμένα εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού, κυρίως από τις χώρες της ΝΑ Ασίας, της δυσχερούς συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου και της γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού των ναυπηγείων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η ανασφάλεια για τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας στο σύνολό της και η μη δυνατότητα διασφάλισης της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτήν, ιδιαίτερα αυτών με χαμηλά τυπικά και εργασιακά προσόντα, και δεξιότητες.

2. Οι στόχοι Το έργο θέτει τους παρακάτω κύριους στόχους :


- Συμβολή στη διασφάλιση και προώθηση της απασχόλησης στον κλάδο της ναυπηγικής & ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας σε εθνικό επίπεδο
- Συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας μέσω της αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού
- Ανάπτυξη προγράμματος δράσης και μηχανισμών για την οργανωτική προσαρμογή του ναυπηγικού και ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου
- Εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού στη ναυπηγική βιομηχανία, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των απασχολούμενων και των νεοεισερχόμενων στον κλάδο, σύμφωνα με τις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.
- Ανάπτυξη μηχανισμών κλαδικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων για τα ζητήματα απασχόλησης , ανάπτυξη ευέλικτων μεθόδων εργασίας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς ,αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση συγκεκριμένων διεργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου
- Μεγιστοποίηση του οφέλους των τοπικών οικονομιών από τη λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος


3. Ομάδες - Στόχος


Άμεσο αποδέκτη των συνεπειών της κατάστασης που περιγράφηκε, αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου. Τόσο οι εργαζόμενοι στις ναυπηγικές επιχειρήσεις, όσο και ένα πλήθος ατόμων που δραστηριοποιούνται δορυφορικά προς αυτές, ευρισκόμενοι σε άμεση εξάρτηση (πχ προμηθευτές, υπεργολαβικά συνεργεία, άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες, προσωπικό μερικής απασχόλησης, άνεργοι με ναυπηγικές / ναυπηγοεπισκευαστικές ειδικότητες) απαιτείται πλέον να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα συστήματα οργάνωσης της εργασίας και στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Προτεραιότητα δίνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες που περιλαμβάνουν πρωτίστως τους εργαζομένους των επιχειρήσεων με χαμηλά τυπικά προσόντα και υποβαθμισμένο επίπεδο εξειδίκευσης και δεξιοτήτων.


Βασικοί στόχοι των υποέργων που ανέλαβε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. είναι η διερεύνηση της αγοράς των προμηθευτών (των βασικών εξωτερικών συνεργατών των ναυπηγείων), ώστε να βελτιωθεί η επάρκεια και η ταχύτητα ανταπόκρισης των τοπικών αγορών για την κάλυψη των απαιτήσεων των ναυπηγείων μέσω χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, η πιλοτική εφαρμογή της δικτύωσης και η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα σύγχρονα αυτά εργαλεία.

Στις ομάδες - στόχο περιλαμβάνονται επίσης και τα μεσαία και τα ανώτερα στρώματα εργαζομένων (προϊστάμενοι και διευθυντικά στελέχη) αλλά και οι διοικούντες, με στόχο μια συνολικότερη αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται η λειτουργία της επιχείρησης σε όλες της τις διαστάσεις. Αυτό επιβάλλεται αν μια επιχείρηση θέλει να διεκδικήσει μια θέση με προοπτική στον ανταγωνισμό.

4. Φιλοσοφία και Χαρακτηριστικά της Α.Σ.


Η Α.Σ. ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ είναι μια καινοτόμος κλαδική Σύμπραξη για το χώρο της ναυπηγικής βιομηχανίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της είναι ότι προτείνει ένα μοντέλο ολοκληρωμένης συνέργιας με βάση την ενεργό συμμετοχή αντιπροσωπευτικών φορών όλων των εμπλεκόμενων στον κλάδο, δηλαδή εργοδότες - ναυπηγεία, εργαζόμενους - σωματεία εργαζομένων, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς - παροχείς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες και φορείς της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της Σύμπραξης είναι η μεθοδολογία προσέγγισης των προβλημάτων του κλάδου, μέσω της εισαγωγής και του πειραματισμού σε μια σειρά καινοτομικών δράσεων για τη βαριά βιομηχανία, με υψηλό βαθμό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Κύριο ζητούμενο κατά τη λειτουργία της ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ είναι η εγκαθίδρυση στην πράξη των - σήμερα πλέον αποδεκτών από όλους αρχών -της Αλλαγής και της Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, αλλά και όλων όσων άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στις δραστηριότητες της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Για περισσότερα στοιχεία , για τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΝΕΩΡΙΟ ΙΙ επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: www. neorio2.gr & www.eunetyard.net

 

Θεματική Ενότητα: EQUAL "ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ"