Θεματική Ενότητα: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Η equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης. Η equal ολοκληρώνει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούμενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT και συμπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει μια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισμένων ή απειλούμενων από αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ομάδων και να αντιμετωπίσει την αποσπασματικότητα και την έλλειψη συντονισμού των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Έχει δομηθεί πάνω σε εννέα θεματικά πεδία – μέτρα. Οκτώ από αυτά βασίζονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, ενώ το ένατο καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο.

 

Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η Διαχείριση της Αλλαγής ΅έσα από τη ΅άθηση εργαζο΅ένων και επιχειρήσεων, δηλαδή η εισαγωγή νέων συνεργατικών στάσεων και αντιλήψεων για τις απαιτήσεις της εργασίας και την ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας το ανθρώπινο δυνα΅ικό ικανό να προσαρ΅όζεται στις επιβαλλό΅ενες ή ανα΅ενό΅ενες αλλαγές, να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του και να συ΅΅ετέχει δη΅ιουργικά στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

 
Το Έργο "Νησιωτική Συμπολιτεία - Ισότιμη Πρόσβαση" περιλαμβάνει μια δέσμη ολοκληρωμένων δράσεων οι οποίες στοχεύουν σε μια συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καλλιεργηθεί, αναπτυχθεί, προωθηθεί η επιχειρηματικότητα σε ομάδες στόχο που χαρακτηρίζονται "μειονεκτούσες" διαμέσου της αναβάθμισης των φορέων και υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηματικότητας τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο
 
Η Α.Σ. ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ είναι μια καινοτόμος κλαδική Σύμπραξη για το χώρο της ναυπηγικής βιομηχανίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της είναι ότι προτείνει ένα μοντέλο ολοκληρωμένης συνέργιας με βάση την ενεργό συμμετοχή αντιπροσωπευτικών φορών όλων των εμπλεκόμενων στον κλάδο, δηλαδή εργοδότες - ναυπηγεία, εργαζόμενους - σωματεία εργαζομένων, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς - παροχείς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες και φορείς της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο
 
Σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει του φύλου, η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, η προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελματικής ιεραρχίας καθώς και η εκμετάλλευση των ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τομείς της οικονομίας προς όφελος των γυναικών.