Βασικοί στόχοι των υποέργων που συμμετείχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε είναι:
-
Η δικτύωση των δομών, ανθρώπων και μέσων με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
-
Η δημιουργία δύο «τηλεκέντρων» (ένα στο νομό Κυκλάδων και ένα στο νομό Δωδεκανήσου) όπου δημιουργήθηκαν «θερμοκοιτίδες επιχειρηματικής τεχνογνωσίας» με δυνατότητα δικτύωσης όλων των υφιστάμενων δομών, επιμελητηρίων, τοπικών φορέων, δήμων - ΚΕΠ.
-
Η δημιουργία δικτυακών τόπων (websites) για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παροχή ενημέρωσης για θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, χρηματοδοτήσεων και μέσων.
-
Η δημιουργία «Συστήματος υποστήριξης και διαχείρισης μητρώου συμβούλων» και «Συστήματος υποστήριξης και διαχείρισης υποστηριζόμενων».
-
Η δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων - εργαλείων πληροφορικής για την εξ΄ αποστάσεως ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (e-consulting).
-
Η δημιουργία παρατηρητηρίου συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης των δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας.
-
Η πραγματοποίηση έρευνας για την καταγραφή των επιχειρηματικών ευκαιριών και των νέων επαγγελμάτων με έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα.
-
Η δημιουργία κινητής μονάδας (εξειδικευμένων συμβούλων - συνεργατών) μέσω της οποίας επιδιώχθηκε η διάδοση πληροφοριών, η ευαισθητοποίηση σε τομείς επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, η ενθάρρυνση για τη δημιουργία καινοτόμων - εναλλακτικών μορφών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, βιολογικών καλλιεργειών, παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, ειδικών μορφών τουρισμού κλπ.

 

Οι επιμέρους στόχοι του σχεδίου μας είναι οι παρακάτω:
-
Ενίσχυση επιχειρηματικού πνεύματος και περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
-
Άμβλυνση του γεωγραφικού και κοινωνικού αποκλεισμού που παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έμφαση στην εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματική τεχνογνωσία "μειονεκτουσών" ομάδων στόχων.
-
Ενίσχυση και τόνωση της απασχόλησης και αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιωτικών οικονομιών
-
Καταπολέμηση της απομόνωσης και των συνεπειών αυτής τόσο στο οικονομικά ανενεργό τοπικό δυναμικό και δη "μειονεκτούσες" κοινωνικές ομάδες, όσο και στις επιχειρήσεις και ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα

Σχετικές Διευθύνσεις: 
Ιστοσελίδα Νησιωτικής Συμπολιτείας : http://www.simpolitia.gr/
Λογισμικό Διασύνδεσης Κ.Ε.Π. : http://www.tedkkykladon.gr/kep/
Forum Ανταλλαγής απόψεων : http://forum.rhodes.gr/
Εικονική Θερμοκοιτίδα : http://sympolitia.syros.aegean.gr/

 

Χρήσιμα αρχεία:
Βοηθός Χρήσης Πλατφόρμας Λογισμικού Διασύνδεσης Κ.Ε.Π. :
Βοηθός για Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη στην Εικονική Θερμοκοιτίδα:
EQUAL "Νησιωτική Συμπολιτεία - Ισότιμη Πρόσβαση"
Το Έργο "Νησιωτική Συμπολιτεία - Ισότιμη Πρόσβαση" περιλαμβάνει μια δέσμη ολοκληρωμένων δράσεων οι οποίες στοχεύουν σε μια συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καλλιεργηθεί, αναπτυχθεί, προωθηθεί η επιχειρηματικότητα σε ομάδες στόχο που χαρακτηρίζονται "μειονεκτούσες" διαμέσου της αναβάθμισης των φορέων και υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηματικότητας τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.
Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάχυση της πληροφόρησης και της τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και στη δημιουργία ανάλογων θέσεων εργασίας. Δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε περιοχές και τομείς όπου πράγματι υπάρχουν προβλήματα ισότιμης πρόσβασης και ταυτόχρονα αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν με τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων.