,  
 
.
Τίτλος Προκήρυξης
Αρχείο
Μέτρο 7.3 " Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας"
Μέτρο 7.4 " Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό"
Μέτρο 7.5 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών - Προστασία και Διατήρηση της Αγροτικής Κληρονομιάς"
Μέτρο 7.6 "Διαφοροποίηση των Γεωργικών Δραστηριοτήτων και των Δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων"
Μέτρο 7.9 "Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων"
 
Τρόπος και Τόπος Υποβολής των Φακέλων Υποψηφιότητας
Υποβληθείσες Επενδυτικές Προτάσεις
.
Θεματική Ενότητα: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006