,
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “PRODIM” - PROACTIVE MANAGEMENT OF WATER SYSTEMS TO FACE DROUGHT AND WATER SCARCITY IN ISLANDS AND COASTAL AREAS OF THE MEDITERRANEAN

,,


.,
...
Θεματική Ενότητα: Interreg IIIB - ARCHIMED