,
,,

Στόχος του προγράμματος INTERREG IIIB ARCHIMED είναι να συμβάλει στη βελτίωση της χωροταξικής ολοκλήρωσης του χώρου της «Νοτιοανατολικής Μεσογείου» και να συνοδέψει, σε επίπεδο Μεσογειακής λεκάνης, τη διαδικασία της Βαρκελώνης με δράσεις που θα οδηγήσουν ή θα συνεισφέρουν στην εγκαθίδρυση της Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Ο γενικός στόχος περιλαμβάνει τρεις ειδικότερους στόχους:
1. Χωροταξικός σχεδιασμός για μια πολυκεντρική και αειφόρο ανάπτυξη
2. Βελτίωση της πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και πληροφορίας
3. Προώθηση, βελτίωση και διατήρηση της φυσικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς

.,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “MED-ISOLAE” - MEDITERRANEAN ISLANDS SUSTAINABILITY ISO-BASED ACTION PLAN 2006-2015

..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “PRODIM” - PROACTIVE MANAGEMENT OF WATER SYSTEMS TO FACE DROUGHT AND WATER SCARCITY IN ISLANDS AND COASTAL AREAS OF THE MEDITERRANEAN

...
Θεματική Ενότητα: Interreg IIIB - ARCHIMED