,
,,
Έργο "Europrensa I" του Προγράμματος "Youth in Action"

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Mazagon της Ισπανίας συνάντηση-ανταλλαγή νέων 18 - 30 ετών από τις 6 ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής ευρωπαϊκής εφημερίδας για νέους, η οποία αποτελείται από τα άρθρα που έγραψαν οι νέοι που συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή και αφορούσαν θέματα όπως: φυσικό περιβάλλον, τουριστική ανάπτυξη, ευρωπαϊκή ταυτότητα, πολιτισμός και παραδόσεις, οικονομία και άλλα θέματα επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το πέρας των εργασιών, η εφημερίδα αναρτήθηκε σε ιστοχώρο που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό και όπου μπορούν να αναρτώνται σε συνεχή βάση άρθρα και πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που απασχόλησαν τους νέους κατά τη συνάντησή τους.

Έργο "Europrensa II" του Προγράμματος "Youth in Action"

Το Έργο αποτελεί συνέχεια του "Europrensa" που πραγματοποιήθηκε το 2007, και σε αυτό συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργούς και δημοκρατικής συμμετοχής των νέων της Ευρώπης και η συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:
• στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων πολιτών στη κοινωνία και γενικότερα στην ευρωπαϊκή ζωή
• στην ενθάρρυνση της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων με στόχο την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής συνοχής
• στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες
• στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας στα ζητήματα νεολαίας

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι νέοι που συμμετείχαν στη συνάντηση-ανταλλαγή ήταν μεταξύ άλλων:
• Διαπολιτισμική επικοινωνία, ομοιότητες και διαφορές
• Πολίτες της Ευρώπης, τα θέματα του ρατσισμού και των στερεοτύπων, η ξενοφοβία, η μετανάστευση

Ο ιστοχώρος στον οποίο αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών των συμμετεχόντων (http://europrensa2008.blogspot.com/) έχει εμπλουτιστεί με τη δυνατότητα ανοιχτής εγγραφής μελών, με σκοπό να αποτελέσει ένα μέσο για την έκφραση απόψεων, τη δημοσιοποίηση άρθρων και γενικά την επικοινωνία μεταξύ των νέων της Ευρώπης μέσω του διαδικτύου.
...
Θεματική Ενότητα: Europrensa