,
Δράση 2.1.3 "Οικονο΅ικά κίνητρα για την ενίσχυση ΅ε΅ονω΅ένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων"
Δράση 2.2.2 "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Τουριστικών Καταλυμάτων"
Δράση 2.2.2 Θ΄ Κύκλος «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04»
Δράση 2.2.3 Θ’ Κύκλος «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα»

Δράση 2.5.2/Ε΄ κύκλος "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 Έτους 2005"

Δράση 2.7.1 «Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» - Δ΄ κύκλος
Δράση 2.9.2/Γ΄ κύκλος "Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων"
Δράση 2.11.2 «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών»
Δράση 2.12.6 «Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕ.ΠΕ»
Δράση 3.2.2 (πρώην 5.3.1/Β’ Κύκλος) «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Απόκτηση Σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα»
Δράση 5.3.1.1 «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Απόκτηση Σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα»
Δράση 5.3.2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού»
Δράση 6.3.2 «Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων»
Δράση 6.5.1/Α «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας»
Δράση 8.1.3.3 "Καινοτό΅α Προγρά΅΅ατα Συ΅πληρω΅ατικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης για Αποφοίτους Τουριστικής Εκπαίδευσης"
Δράση 8.1.5.1 "Ανάπτυξη και Υλοποίηση Προγρα΅΅άτων Κατάρτισης σε Μείζονος Ση΅ασίας Παρε΅βάσεις στο Πλαίσιο Δικτύων Τουριστικού Ενδιαφέροντος"
Δράση 8.1.5.2 "Προγρά΅΅ατα Συ΅πληρω΅ατικής Εκπαίδευσης για Εργαζό΅ενους, Ανέργους και Επιχειρη΅ατίες στον Τουρισ΅ό ΅ε Στόχο την Αναβάθ΅ιση των γνώσεών τους"
Δράση 8.1.6.2 "Συνεχιζό΅ενη Κατάρτιση Εργαζο΅ένων σε ΅ικρότερες ΜΜΕ και ΠΜΕ (Τοπικά Σύ΅φωνα Κατάρτισης)"
Δράση 8.2.2.1 «Ενέργειες Κατάρτισης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την Εκκίνηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του Μέτρου 2.8"
,
Για περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε την διεύθυνση: www.elanet.gr 
 
,

 

Θεματική Ενότητα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναγωνιστικότητα"